بخون ببین چه خبره ...

در باره من

آمدم تا کلامي را بر زبان آورم و هم اينک خواهمش گفت . اما اگر مرگ بازم دارد از لبان فردا گفته خواهد شد چه فردا هيچ رازي را در کتاب ابديت باقي نمي گذارد. آمدم تا در شکوه عشق و در روشنايي زيبايي که جلوه هاي خداوندند زندگي کنم. من اينجايم زنده و از قلمرو زندگي تبعيد نتوانم شد زيرا که به واسطه کلام زنده خويش در مرگ خواهم زيست. من به اينجا آمدم تا براي همه و با همه باشم و آنچه امروز در تنهايي خود مي کنم فردا از سوي بيشماران طنين خواهد افکند. آنچه را اکنون با يک قلب مي گويم فردا هزاران قلب خواهد گفت.
گزارش تخلف
بعدی